Welcome to www.thasiam.co.th
     GLOCK

     COLT

     BERETTA

     CZ

     SIG SAUER

     ROCK ISLAND

     KIMBER

     STI

     RUGER

     FN USA

     TAURUS

     ปืนยาว


ติดต่อสอบถามทาง "Line" ได้ที่
 

  ร้านกันส์เซอร์วิส บางพลัด  
  เปิดทำการจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.  

ปืนสวัสดิการ สน.สก. สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐทหาร  ตำรวจ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ....
 
แจ้งราคาปืนสวัสดิการ "ร้านกันส์เซอร์วิส บางพลัด"

แจ้งประกาศ...หยุดช่วงวันเข้าพรรษา ตั้งแต่ วันที่30 ก.ค.58-2 ส.ค.58 แจ้งมาเพื่อทราบ ครับ เปิดร้านให้บริการวันที่ 3 ส.ค.58 ครับ

แจ้งประกาศข่าว... 
ขณะนี้ทางร้าน ได้นำปืน BERRETTA รุ่นM9A1 com มาจำหน่ายในโครงการ สน.สก. ทะเบียนปืน ปี58 ด่วนมีเข้ามาใหม่อีกจำนวน 30 กระบอก จำหน่ายในราคา 64,000  บาท เหมือนเดิมครับ

HOT NEW โครงการปืน สตช.(สิ้นค้ามีจำนวนจำกัด) ประกาศตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับ

 
- ปืนสั้น GOLCK  Model G19 gen4 (USA) รอตัดโค้วต้า
- ตำรวจซื้อ ราคา 58,000 บาท
- ข้าราชการอื่นๆซื้อ ราคา60,000
 

แจ้งประกาศปืน นำเข้า ในเดือน มี.ค.58 
 
- SAIGA 12C EXP -01 ลูกซองกึ่งอัตโนมัติ 8 นัด รอตอกเลข ในโครงการ สน.สก. (ระบุขอป.3เป็น 5 นัด นะครับ ตามใบอนุญาตินำเข้าครับ)

 
ปืน BERRETTA รุ่น M9A1ราคา64000 บาท
โครงการ สน.สก.
ปืน BERRETTA รุ่น M9A1 ราคา64000 บาท
โครงการ สน.สก.
 
ปืน SAIGA รุ่น SAIGA 12C EXP01 ปืนลูกซอง กึ่งอัตโนมัติ 8 นัด
รอตอกเลข โครงการ สน.สก. ราคา65500 บาท
 

รายการปืนพร้อมจ่ายในโครงการสน.สก.

 
 
   
   
   
   
แจ้งประกาศทางร้านเริ่มเปิดให้บริการเรื่องการผ่อนปืนให้ผ่อนสูงสุดได้ถึง10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.58นี้ถึง 31ส.ค58นี้ ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางร้านได้แล้ว
รายการรุ่นปืนผ่อนที่ขอยกเลิกมีดังนี้
1.RIA 1911A2-9MS
2.RIA 1911A1-45CS
ขอยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากสิ้นค้าใกล้หมดแล้วครับ
รายละเอียด ดังนี้
ข้อ 2. อาวุธปืนตามข้อ 1.และอุปกรณ์ทุกส่วน เช่น นกปืน,ไกปืน,ด้ามปืนและส่วนประกอบ ต่าง ๆ ทุกชิ้น จะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนทั้งใน   และนอกประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตของประเทศผู้ผลิตโดยตรง   ผู้ขายต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อทั้งหมดตามที่โรงงานผู้ผลิตจัดส่งมา เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าอาวุธปืนครบถ้วนแล้ว
                ข้อ 3. การชำระเงิน ค่าอาวุธปืนตามสัญญาข้อ1 ผู้ซื้อตกลงชำระให้ผู้ขายเป็นงวด งวดที่ 1 จะชำระจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10%ของราคาอาวุธปืนเป็นเงินจำนวน..................................................บาท(.....................................................) และชำระส่วนที่เหลือให้หมดภายใน 9งวด                                            
 เข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่บัญชี 037- 0 -16230 - 7ชื่อบัญชี นายชนะ  ประสมทรัพย์
                       3.1  งวดที่ 1   จำนวน...........................บาท  (จำนวนร้อยละ 10%ของราคาอาวุธปืน)
                       3.2  งวดที่ 2   จำนวน...........................บาท  ภายในวันที่...............................
                       3.3  งวดที่ 3   จำนวน...........................บาท  ภายในวันที่...............................
                       3.4  งวดที่ 4   จำนวน...........................บาท  ภายในวันที่...............................
 
                       3.5  งวดที่ 5   จำนวน...........................บาท  ภายในวันที่...............................
                       3.6  งวดที่ 6   จำนวน...........................บาท  ภายในวันที่...............................
                      
 
 
ให้ผู้ซื้อจัดส่งสำเนาการชำระเงินทุกครั้งเพื่อให้ผู้ขายตรวจสอบการชำระเงินแล้วจะออกใบสำคัญการรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
                ข้อ 4. ผู้ขายจะต้องส่งมอบอาวุธปืน ให้แก่ผู้ซื้อหรือตัวแทน เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าอาวุธปืนครบถ้วนแล้ว  หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าอาวุธปืนติดต่อกัน 2 งวดหรือ 2 เดือน  หรือเมื่อครบกำหนดการชำระเงินค่าอาวุธปืนในงวดสุดท้ายภายใน 15 วัน ผู้ซื้อไม่สามารถที่จะรับอาวุธปืนได้ จะด้วยเหตุใดก็ตามถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิและยินยอมให้ผู้ขายจำหน่ายอาวุธปืนดังกล่าวให้ผู้อื่นได้และยินยอมให้ผู้ขายริบเงินมัดจำงวดที่ 1  ส่วนที่เหลือจะคืนให้กับผู้ซื้อต่อไป แต่หากลูกค้านำหนังสือแจ้ง เรื่องไม่สามารถขอใบป.3 จากทางอำเภอมายืนยันกับทางร้านได้ ทางร้านจะคืนเงินค่ามัดจำปืนและค่าผ่อนปืนจำนวนเต็มให้กับลูกค้า
                ข้อ 5.เมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ขายไม่สามารถส่งมอบอาวุธปืนหรือส่งมอบอาวุธปืนไม่ครบตามสัญญาโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย อื่นใด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งอาวุธปืนให้ได้ตามสัญญา ผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวนร้อยละ 10 ของราคาอาวุธปืน และจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อได้ชำระพร้อมดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดของบัญชีสะสมออมทรัพย์  ภายใน 15 วันนับจากที่ผู้ซื้อเรียกร้อง  โดยผู้ซื้อยินยอมและไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ขายอีก
                ข้อ 6. ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิตหรือจากการใช้ปกติของอาวุธปืน ตามสัญญานี้เป็นเวลา 7 วัน นับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนหากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือ ขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานปกติ  ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
                ข้อ 7. การติดต่อตามสัญญานี้ของผู้ซื้อและผู้ขายให้ติดต่อเป็นหนังสือ โดยจดหมายตามที่อยู่หรือจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์หรือโทรสารตามหมายเลขที่ระบุไว้ในสัญญาก็ให้ถือว่าเป็นการติดต่อและเป็นการแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้ว

*ผ่อนได้สูงสุดถึง 10เดือน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนตามราคาปืน กรณีมีใบป.3แล้ว ผ่อนได้ตามอายุใบป.3 ที่เหลืออยู่เท่านั้นครับ*

 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ: ท่านที่มีสิทธิ์ซื้อาวุธปืนสวัสดิการ สามารถซื้ออาวุธปืนในโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เพียงแต่ระบุในใบอณุญาแบบ ป.3 โดยซื้อจากโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ยกเว้น ทนายความ ที่ไม่มีสิทธิ์ซื้อในโครงการ สตช. เท่านั้น!!!หากท่านที่มีสิทธิ์ ซื้ออาวุธปืนสวัสดิการ สนใจรายการอาวุธปืนในโครงการ สน.สก. ให้ระบุในใบอณุญาตแบบ ป.3 โดยซื้อจากโครงการสำนักงานกรรมการปกครอง (สน.สก.) เลือกปืนตามรายการดังกล่าว...
 
เลขที่บัญชีการโอนเงินชำระค่าปืนของร้าน บัญชีกรุงไทย สาขา สี่แยกสะพานกรุงธนฯ ชื่อบัญชี ชนะ  ประสมทรัพย์ เลขบัญชี 037 016 2307 บัญชีเดียวเท่านั้น
 


 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมทาง FACEBOOK  
 
 
 
 

 
เข้าสู่ระบบ :    
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2304862 คน
กันส์เซอร์วิส  บางพลัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธร ไฟร์ อาร์ม
ร้านเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์  เวลา 9.00-17.00
เลขที่ 70 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กทม. 10700 
(ติด ธ.กรุงไทย สี่แยกสะพานกรุงธน) 
สาขา2  ติดต่อที่ 862/32 (ทางหลวงแผ่นดิน1)
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถามที่
(AIS) 083-354-1542 (True) 086-327-8831
(AIS) 081-356-9240 (True) 086-336-2373
(TEL.) 0-2881-1489 (FAX.) 0-2881-1488
 
Copyright © www.gunsservice.com   All rights reserved