Welcome to www.thasiam.co.th
     GLOCK

     COLT

     BERETTA

     CZ

     SIG SAUER

     ROCK ISLAND

     KIMBER

     STI

     RUGER

     FN USA

     TAURUS

     ปืนยาว


ติดต่อสอบถามทาง "Line" ได้ที่
วิธีการสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อ

กันส์เซอร์วิส บางพลัด

สำนักงานโครงการ : กันส์เซอร์วิส บางพลัด (ร้านเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.) เลขที่ 70 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 (ติด ธ.กรุงไทย สี่แยกสะพานกรุงธน) ตู้ ปณ.41 ปณศ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อรับอาวุธปืน

กรณีใหัดำเนินการ ตั้งแต่ใบป.๓(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ) เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด ระบุขนาดของปืน ยี่ห้อปืนจะระบุหรือไม่ก็ได้ (เขตกรุงเทพฯยศพันเอก หรือ ซี 8 ขึ้นไปไม่ต้องใช้ใบรับรองความประพฤติ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรข้าราชการ ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น) อย่างละ 3 แผ่นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง(ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)

3. ใบมอบอำนาจ (ให้ทำการแทน)

 

    กรณีที่มีใบป.๓ อยู่แล้ว เอกสารที่ต้องเตรียม


  1. ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน (ป.๓) ตัวจริงทั้งสองท่อน (ท่อน2กับ3) และที่สำคัญทั้งสองท่อนต้องระบุ โครงการ สวัสดิการกรมการปกครอง (สน.สก.)

 

  2. สำเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 4 แผ่น ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น +รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)


*(กรณีบัตร ขรก. หมดอายุ จะต้องมีหนังสือรับรองบัตร ติดรูปถ่าย ฉบับจริง)*

 

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 4 แผ่น ( ขีดคร่อมระบุใช้ในการซื้ออาวุธปืนเท่านั้น +รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)

**(กรณีท่านได้ย้ายทะเบียนบ้านหลังจากขอ ป.3 รบกวนท่านแนบทะเบียนบ้านมาทั้งสองหลัง)**

4. ใบมอบอำนาจให้ทำการแทนเกี่ยวกับการรับมอบอาวุธปืน/นำตรวจปืน/ส่งเรื่องตัดโอน/สลักหลังใบป.๓ ปืนสวัสดิการ

.........................................................................................................................................

การรับอาวุธปืน

 

1.กรณีมารับปืนด้วยตัวเองที่ร้านกันส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์
      
§ โทรติดต่อนัดหมายวันและเวลา ยี่ห้อปืน รุ่นปืน ที่ท่านต้องการมารับ 
      

        § เอกสารที่ท่านต้องเตรียมมารับปืนด้วยมีดังต่อไปนี้

              1. ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ตัวจริง 2 ท่อน

              2. สำเนาบัตรข้าราชการ 4 ใบ    

              3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ใบ

              4. สำเนาบัตรประชาชน(กรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)

              5. หากเป็นลูกจ้างประจำให้ใช้หนังสือสัญญาว่าจ้างประกอบการซื้อ

 

2. รอรับปืนที่บ้าน (บริการส่งทั่วไทย)
   2.
1. การเตรียม เอกสารจัดส่ง
 
         -
ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ตัวจริง 2 ท่อน

         - สำเนาบัตรข้าราชการ 4 ใบ

         - สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ใบ

         - สำเนาบัตรประชาชน(กรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)

         - หากเป็นลูกจ้างประจำให้ใช้หนังสือสัญญาว่าจ้างประกอบการซื้อ

 

         - ใบมอบอำนาจ ) เขียนระบุ ยี่ห้อปืน รุ่นปืน ที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ แล้วส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้

***     เลขที่ 70 ถ.สิริธร แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700      ***

2. เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเราจะติดต่อกลับทันที เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

3. เมื่อติดต่อกลับและเข้าใจตรงกัน จะดำเนินการเบิกปืนและ ตัดโอนให้เป็นชื่อของท่านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในอาวุธปืนกระบอกนั้นๆ

4. ให้ท่านดำเนินการโอนเงินค่าปืนเข้าบัญชีของเราและโทรแจ้งการฌอนเงินแล้ว

5. เมื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งปืนให้ท่าน...รวดเร็ว...ทันทีครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ = 086-985-9977 , 083-354-1542 , 081-356-9240 , 086-327-8831 ,

 086-336-2373

เบอร์ร้าน. 02-881-1489 โทรสาร.02-881-1488


หน่วยงานหรือบุคคลที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ อาวุธปืน

โครงการ สน.สก. ได้

 

1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

 

§  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  สมาชิก อส. 

§  ผู้บริหาร/สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้า

ร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่

 

§  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา 

§  สำนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุด  บุคลากรในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

§  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ   กรมป่าไม้    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

§  กรมสรรพสามิต   กรมศุลกากร   กรมสรรพากร   กรมราชทัณฑ์ 

§  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง    กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

§  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

§  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

§  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

§  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   สภาความมั่นคงแห่งชาติ   

§  สำนักงานศาลปกครอง   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   

§  ตุลาการศาลปกครอง   ผู้พิพากษา   ศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง  

§  กองบัญชาการกองทัพไทย    กองทัพบก    กองทัพเรือ   กองทัพอากาศ    

§  สำนักงานสังกัดกระทรวงกลาโหม    สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ  

§  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    กระทรวงสาธารณสุข 

§  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงการต่างประเทศ   

§  กระทรวงคมนาคม    กรมทางหลวง    กระทรวงวัฒนธรรม  

§  กระทรวงอุตสาหกรรม    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

§  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กรมประชาสัมพันธ์

§  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

§  สำนักเลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการหรือบุคลากรหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ

 

2. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

§   กรมการปกครอง

§   กรมพัฒนาชุมชน

§   กรมที่ดิน

§   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

§   กรมโยธาธฺการและผังเมือง

§   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

3. หน่วยรัฐวิสาหกิจ
   การประปานครหลวง

§   การประปาส่วนภูมิภาค

§   การไฟฟ้านครหลวง

§   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

§   องค์การตลาด

 

 

4. องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ

§   กกต.

§   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

§   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เงื่อนไข  :   อาวุธปืนที่สั่งซื้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนภายใน 5 ปี

               (นับแต่วันออกใบอนุญาตเว้นแต่ตกทอดทางมรดก)

ปปช. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปปช. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันที่ปรับปรุง: 2556-06-08 23:05:43

 


 
เข้าสู่ระบบ :    
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7930819 คน
กันส์เซอร์วิส  บางพลัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธร ไฟร์ อาร์ม
ร้านเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์  เวลา 9.00-17.00
เลขที่ 70 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กทม. 10700 
(ติด ธ.กรุงไทย สี่แยกสะพานกรุงธน) 
สาขา2  ติดต่อที่ 862/32 (ทางหลวงแผ่นดิน1)
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถามที่
(AIS) 083-354-1542 (True) 086-327-8831
(AIS) 081-356-9240 (True) 086-336-2373
(TEL.) 0-2881-1489 (FAX.) 0-2881-1488
 
Copyright © www.gunsservice.com   All rights reserved